Projekty naukowo-badawczeProjekty doktorantów 5 roku:

 • Mgr Anna Pietruszka
  Kopolimeryzacja etylenu z 1-oktenem z udziałem nośnikowych katalizatorów postmetalocenowych. Wpływ rodzaju centrum metalicznego na aktywność układu katalitycznego i właściwości otrzymanych produktów

 • Mgr Dorota Wieczorek
  Degradacja wiązania C-P w aminofosfonianach przez grzyby strzępkowe

 • Mgr Justyna Grondys
  Analiza konformacyjna amidów i estrów dehydrobutyryny

 • Mgr Katarzyna Koprek
  Badanie właściwości kompleksów oksowanadu(IV) z cztero-donorowymi zasadami Schiffa w roztworach

 • Mgr Tomasz Dużak
  Synteza i krystalochemia kompleksów miedzi(I) z nienasyconymi alkilosilanami i alkilosiloksanami

 • Mgr Krzysztof Bisz
  Właściwości spektrochemiczne kompleksów manganu(III) z wybranymi cztro-donorowymi zasadami Schiffa w roztworach

Projekty doktorantów 4 roku:

 • Mgr Aneta Buczek
  Właściwości konformacyjne pochodnych α,β-dehydrofenyloalaniny

 • Mgr Ewa Maciejczyk
  Izolacja i identyfikacja substancji halucynogennych w wybranych gatunkach grzybów

 • Mgr Ewa Sabura
  Badanie dodatków uszlachetniających do benzyn silnikowych z zastosowaniem analizy termicznej

 • Mgr Katarzyna Dziubek
  Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów salenowych
  z zastosowaniem cieczy jonowych

 • Mgr inż. Krzysztof Jakubiec
  Badania nad metodą bezpośredniego otrzymywania żywic epoksydowych z 1,3-dichloropropan-2-olu i bisfenolu A

 • Mgr inż. Marcin Muszyński
  „Katalizatory do otrzymywania środków smarowych w reakcji transestryfikacji estrów metylowych kwasów karboksylowych”

 • Mgr Piotr Woszczyński
  Metoda wyznaczania rozkładu gęstości energii powierzchniowej katalizatorów techniką odwróconej chromatografii gazowej

 • Mgr inż. Tomasz Ładak
  Doskonalenie własności sorpcyjnych klinoptylolitów naturalnych

 • Mgr inż. Sławomir Napiórkowski
  Opracowanie sposobu syntezy bisfenolu F wobec makroporowatych katalizatorów heterofazowych

Projekty doktorantów 3 roku:

Projekty doktorantów 2 roku:

Projekty doktorantów 1 roku:

 • mgr Elwira Bisz
  Homopolimeryzacja wyższych olefin i ich kopolimeryzacja z etylenem wobec kompleksów metali przejściowych z ligandami czterodonorowymi.

 • Mgr Joanna Barton
  Badanie właściwości fungicydowych kompozytów polimerowo-drzewnych

 • Mgr Katarzyna Zielińska
  Opracowanie procedur analitycznych przeznaczonych do oznaczania ksenobiotyków endokrynnych w próbkach o złożonym składzie matrycy

 • Mgr Klaudia Radula
  Badania teoretyczne, spektroskopowe i krystalograficzne pochodnych karbazoli jako prekursorów polimerów o ciekawych właściwościach optycznych i elektrycznych

 • Mgr Marzena Nieradka
  Teoretyczne i spektroskopowe badania uporządkowanych struktur węglowych i innych jako potencjalnych nośników katalizatorów i sensorów małych molekuł

 • Mgr Michał Stachów
  Teoretyczne i spektroskopowe badania uporządkowanych struktur węglowych i innych jako potencjalnych nanokompozytów do nowych materiałów oraz do magazynowania molekularnego wodoru i innych małych molekuł

 • Mgr Roksana Wałęsa
  Analiza konformacyjna N-metylowanych peptydów. Studia teoretyczne i eksperymentalne.dol