Opis projektuProjekt „Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2011-30.06.2012

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności gospodarki regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem – poprzez wsparcie finansowe doktorantów UO.

Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi Projektu są najlepsze doktorantki i najlepsi doktoranci Uniwersytetu Opolskiego, absolwentki i absolwenci szkół wyższych kontynuujące
i kontynuujący naukę na studiach doktoranckich UO z zakresu chemii – dziedziny naukowej przyczyniającej się do rozwoju strategicznych obszarów województwa opolskiego, proponujący wykonanie badań z zakresu priorytetowej tematyki wpisującej się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Projekt zakłada wypłatę stypendium w wysokości 3 000,00 zł brutto/miesiąc 20 doktorantkom i 12 doktorantom, które/którzy złożyli najlepsze wnioski na realizację indywidualnych projektów badawczych. Oprócz tego na czas uczestnictwa w projekcie, wszystkie Beneficjentki i Beneficjenci Ostateczni zostały/zostali ubezpieczone/ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, ze względu na specyfikę kierunku studiów.
dol